Board logo

标题: [问题] 为何购买不了会员? [打印本页]

作者: 网你妈    时间: 2016-11-25 09:32     标题: 为何购买不了会员?

为何购买不了会员?
作者: 中文网客服1    时间: 2016-11-29 13:49     标题: 回复 1# 网你妈 的帖子

您好 会员系统正在升级,暂时无法购买~
欢迎光临 Zongheng BBS (http://bbs.zongheng.com/) Powered by Discuz! 6.1.0